REGULAMIN HOTELU LAMBERTON***

obowiązująca od dnia 29 stycznia 2020 r.

Dyrekcja Hotelu prosi Państwa o współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu bezpieczeństwa i spokojnego pobytu naszych Gości.

 1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14 00 a kończy się o godz. 11 00 dnia następnego.
 2. Życzenia przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość hotelowy winien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 3. W przypadku niezgłoszenia chęci przedłużenia doby i pozostawienia rzeczy w pokoju po godz. 12 00, Hotel nalicza Gościowi opłatę za kolejną dobę.
 4. W przypadku jw., jeśli Hotel nie posiada wolnych miejsc, rzeczy gościa komisyjnie zostają zdeponowane.
 5. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę za pobyt.
 6. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 6 00 do godz. 22 00.
 7. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu albo też w inny sposób zakłócił, spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu.
 8. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi Hotelowi niezwłoczną reakcję.
 9. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  2. bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo zachowania informacji o Gościu (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych),
  3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Hotel,
  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie. W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Hotel dołoży starań, aby – w miarę możliwości – zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodność.
 10. Rzeczy wartościowe jak pieniądze, biżuteria, papiery wartościowe oraz przedmioty mające wartość techniczną, naukową, artystyczną Gość powinien zdeponować w sejfie hotelowym.
 11. W przypadku wystąpienia szkody Gość powinien niezwłocznie zawiadomić recepcję.
 12. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w określonym przepisami art..846-849 k. c.
 13. Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeśli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu. Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie przedmiotów, jeśli zagrażają one bezpieczeństwu, albo jeśli w stosunku do wielkości lub standardu Hotelu mają zbyt dużą wartość a także zajmują zbyt dużo miejsca.
 14. Na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  1. udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  2. budzenie o oznaczonej godzinie,
  3. przechowanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa w Hotelu, w sejfie hotelowym,
  4. przechowywanie bagażu.
 15. Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż data pobytu Gościa oraz rzeczy niemających cech bagażu osobistego.
 16. W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego.
 17. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszyła tą zasadę. Gość ponosi odpowiedzialność materialną z tytułu strat, jakie Hotel poniósł w wyniku nieprzestrzegania regulaminu w tym zakresie.
 18. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić kartę w recepcji.
 19. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 20. W Hotelu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych poza miejscami do tego wyznaczonymi. Jeżeli Gość złamie zakaz palenia, będzie obciążony karą finansową w wysokości 500zł za odświeżenie pokoju.
 21. Ze względu na bezpieczeństwo p. poż. zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia Hotelu. Nieuzasadnione wywołanie alarmu pożarowego przez Gościa będzie skutkowało nałożenia na Gościa kary finansowej w wysokości 5000zł.
 22. W przypadku stwierdzenia zagrożenia pożarem, Gość winien niezwłocznie poinformować o tym pracownika recepcji lub jakiegokolwiek pracownika Hotelu. Zabrania się korzystania z windy w przypadku zagrożenia pożarowego!
 23. W przypadku konieczności przeprowadzenia ewakuacji, prosimy o podporządkowanie się osobie kierującej akcją lub podporządkowanie się zaleceniom pracownika Hotelu.
 24. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na wskazany adres po uprzednim uiszczeniu opłaceniu kosztów wysyłki. W przypadku braku otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez trzy miesiące.
 25. Zgodnie z Art. 2 pkt 11 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, na terenie hotelu Lamberton może przebywać pies przewodnik bądź pies asystent. Gość powinien okazać certyfikat psa przy wmeldowaniu celem weryfikacji. Hotel nie akceptuje innych zwierząt poza wyżej wymienionymi. Za złamanie regulaminu Gość zostanie obciążony karą finansową w wysokość 500zł.
 26. Obowiązkiem Gościa, który przebywa na terenie Hotelu z psem przewodnikiem lub psem asystentem jest:
  1. Wyprowadzanie psa na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela lub osoby upoważnionej.
  2. Posiadanie własnego kojca dla psa. Jeżeli pościel w pokoju, w którym przebywa zwierzę będzie przez nie zabrudzona(sierść, błoto) lub uszkodzona, Gość jest zobowiązany do odkupienia całego kompletu pościeli w cenie 100zł /szt.
  3. Właściciel psa jest zobowiązany do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psa na terenie oraz w otoczeniu hotelu.
  4. Pies nie powinien być pozostawiony sam w pokoju jeżeli w tym czasie zakłóca spokój innych gości i nie dłużej niż 10 minut.
  5. Wszystkie szkody w mieniu hotelu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez dyrekcję Hotelu, a ich kosztami będzie obciążony właściciel psa.

Życzymy Państwu miłego pobytu w naszym Hotelu.